A Frida Med Klinika ügyfeleit az adatkezelés megkezdése előtt jelen adatkezelési tájékoztató útján kívánja tájékoztatni az adatok kezelésével kapcsolatos folyamatokról és szabályozásról. Többek között, de nem kizárólagosan az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. Az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatásunk kiterjed szolgáltatásunkat igénybe vevő ügyfelek adatkezeléseinkkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

Tájékoztatni szeretnénk Önt arról, hogy a hatályos szabályozás szerint a Frida Med Klinika Adatkezelőnek minősül. Mint Adatkezelőknek a személyes adatok kezelése során a jogszerűségre és tisztességességre törekszünk. Érintettek adatait átlátható módon kezeljük Érintettnek minden adatkezelési esetben tisztába kell lennie azzal, hogy személyes adatait hogyan gyűjtjük, azt hol és milyen módon használjuk fel, milyen módon, meddig kezeljük.

 

A tisztességesség és átláthatóság elvével összhangban tájékoztatjuk az adatok kezelésének körülményeiről. A Frida Med Klinika adatvédelmi és adatkezelési gyakorlatát jelen tájékoztatásban osztjuk meg. Az Adatkezelési tájékoztatóba foglalt szabályozásunk egységes, a Frida Med Klinika minden szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelést ezen elvek mentén végezzük.

 

TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA ÉS HATÁLYA

 

Adatvédelmi tájékoztatásunk célja, hogy megismertessük Önt a Frida Med Klinika által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekkel. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatásban szabályozott adatvédelmi szabályokat, mint Adatkezelő kötelező erővel ismerjük el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezéseit és az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó „speciális” ágazati szabályozást, a 1997. évi XLVII. törvényt az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről.

 

ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK, FOGALMAK

 

Adatkezelő neve: FRIDA MED Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rendelő: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 95.
Székhely: 6728 Szeged, Tapolcsányi u.6.
Cégjegyzékszám: 06 09 024675
Adószám: 26523398-1-06
Képviselő: Dr Chadaide Zoltán
Adatvédelmi Tisztviselő: Dr Chadaide Zoltán
Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége:

 

Személyes adat: Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy („Érintett”) – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

 

Egészségügyi adat: Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

 

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – akár közvetlenül, akár közvetve – azonosítható természetes személy. Szolgáltatásunkban érintett a Páciens (néhány esetben a hozzátartozó is), aki a szolgáltatást igénybe veszi.

 

Orvosi titok: a gyógykezelés során az Adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat.

 

Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.

 

Kezelést végző orvos: az érintett gyógykezelését végző vagy abban közreműködő orvos.

 

Az Érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló olyan konkrét cselekedete (félreérthetetlen és egyértelmű), ahol beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

A magánrendelő: Az Egészségügyi szolgáltatás, ahol Ön az egészségügyi ellátást igénybe veszi. Jelen esetben a Frida Med Klinika.

 

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

 

Adatkezelő: Aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. Jelen esetben a Frida Med Klinika.

 

Adatfeldolgozó: Az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Szolgáltatásunkban ilyen lehet a betegdokumentációra használatos szoftver, a laborszolgáltató, vagy a könyvelés is, melyet minden típusú adatkezelésünknél pontosan meghatározunk.

 

Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részünkre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a „GDPR“ által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

 

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, akivel a személyes adatokat közlik.

 

Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyesadatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

III. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA

 

A Frida Med Klinika, mint Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az átláthatóság elveinek, továbbá a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató szabályozásának megfelelően kezeli.

 

Szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeljük vagy az Ön, mint Páciens hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használjuk fel. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatait a Frida Med Klinika  az eredeti adatfelvétel céljából eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, és hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk Pácienseink számára, hogy a felhasználást megtiltsák.

 

Mint Adatkezelők a megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Amennyiben Érintett azt tapasztalja, hogy adatai helytelenül szerepelnek, a tájékoztató „Páciens jogai és érvényesítésük módja” megjelölésű pontjában meghatározottak szerint a helyesbítés jogával élhet.
A 16. életévét be nem töltött személy – Érintett – személyes adatai a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetjük. Mint Adatkezelőknek nem áll módunkban a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Páciens, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

 

A Frida Med Klinika  által kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – Címzetteken kívül harmadik félnek át nem adjuk.

 

A Frida Med Klinika  a kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett Pácienst, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést csak akkor mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

ADATKEZELÉSEINK BEMUTATÁSA

 

Klinikánk a természetes személyazonosító adatokat az Érintettől veszi fel. Munkatársaink az okmányokat kizárólag abból a célból vizsgálják, hogy ellenőrizzék az adatok helyességét, de másolatot egyetlen esetben sem készítenek róla.

 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

 

Amikor Ön felkeresi a Frida Med Klinikát és igénybe veszi az ellátásunkat, az ellátást igazoló és leíró dokumentációjába feltűntetjük adatait. Az adatkezelésnek célja az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, az eredményes gyógykezelési tevékenység elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is. Cél továbbá az Érintett egészségi állapotának nyomon követése, a betegjogok érvényesítése.

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pácienseink vizsgálata, kezelése és annak dokumentálása, valamint a számlázáshoz szükséges adatok.
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről; 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről)

Érintettek kategóriái: A szolgáltatást igénybe vevő Páciensek.

Kezelt   személyes adatok:   Az   azonosításhoz   és   ellátáshoz szükséges adatok: név, születési név, TAJ, lakcím, születési hely és idő, az ellátással összefüggő adatok.
Címzett: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, NAV, Billingo Technologies Zrt.

Adatfeldolgozó: IT PRO Health Kft. (Healzz2 orvosi szoftver).

Tárolási hely: Dokumentációink egy része papíron, más része pedig elektronikusan keletkezik. Elektronikus dokumentáció számítógépen, papíralapú dokumentáció zárható szekrényekben.

Adatkezelés tervezett időtartama: 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyesadatok kezeléséről és védelméről rendelkező jogszabály és a 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló szabályozásban és a 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről meghatározott időtartam (Eütv. 30. § (1) bekezdése szerint az adatfelvételtől számított 30 év, zárójelentések esetében 50 év, képalkotódiagnosztikai felvételek esetében 10 év).

 

ÉRDEKLŐDÉS, BEJELENTKEZÉS ELLÁTÁSRA, IDŐPONT-EGYEZTETÉS

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Páciensek időpont-egyeztetési célú megkeresései, időpontfoglalás.

Adatkezelés jogalapja: Szerződéses jogalap, Jogos érdek.

Érintettek kategóriái: Az ellátás igénybevételét kezdeményező Páciensek.

Kezelt személyesadatok: Név, telefonszám, e-mail cím, választott ellátás, időpont. Telefonszámát és e-mail elérhetőségét a könnyebb kapcsolattartás céljából kezeljük.
Tárolási hely: Betegirányítási szoftverünkben tároljuk adatait.

Adatfeldolgozó: IT PRO Kft (Healzz2)

Adatkezelés tervezett időtartama: A bejelentkező e-mailek törlése az üzleti év zárását követően történik. A betegirányítási szoftverben történt bejelentkezések törlése az tárgyév pénzügyi zárását követően történik.

Tájékoztatjuk kedves Pácienseinket, hogy amennyiben hozzátartozójuk vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy kötelesek gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével rendelkezzenek! Ennek ellenőrzését nem áll módunkban megtenni! Amennyiben, mint szülő/gondviselő kiskorú gyermeke számára foglal időpontot, szükséges hozzájárulása gyermekei adatainak kezeléséhez.

 

SZÁMLÁZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

 

Az ellátást követően a Frida Med Klinika számlát állít ki, így a számlázással összefüggő adatait a továbbiakban kezeljük. A fizetés minden esetben Egészségügyi Szolgáltatásunk recepcióján történik a vizsgálatokat követően, ahol munkatársaink kiállítják Önnek a végszámlát.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pénzügyi elszámolás, bizonylati rend.

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (2000. évi C. törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról).

Érintettek kategóriái: Minden Érintett, akiknek nevére számla kiállítására került sor.

Kezelt személyesadatok: Számlafizető neve és számlázási címe, esetenként Egészség Pénztári Tagság azonosítója, ellátás típusa, végösszeg.

A személyesadatok címzettje: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adatfeldolgozó: Billingo Technologies Zrt. – billingo.hu, Szinné Vancsik Mónika ev. – Könyvelő

Tárolási hely: Adatfeldogozó Központjában és telephelyein zártan és a Könyvelőiroda irodájában.

Adatkezelés tervezett időtartama: 2000. évi C. törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló rendelkezései szerint 8+ 1 év időtartamban.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen! Ennek ellenőrzését nem áll módunkban megtenni!

 

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ VÉLEMÉNYKÖZLÉS ÉS ARCKÉP, VALAMINT EZEK FELHASZNÁLÁSA PUBLIKÁCIÓS CÉLLAL

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Online rendelői publikáció.

Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása.

Érintettek kategóriái: Azon Páciense, akik ehhez explicit hozzájárulásukat adták.

Kezelt személyesadatok: Páciens véleménye, név (akár anonim, azonosításra alkalmatlan módon).

Adatfeldolgozó: Frida Med Kft.

Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens visszavonásáig.

 

ÚJ PÁCIENS AJÁNLÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ PÁCIENS RÉSZÉRŐL

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: A szolgáltatás szélesebb körben történő ismertetése.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás.

Érintettek kategóriái: Új Páciensek.

Kezelt személyesadatok: Név, telefonszám, e-mail cím.

Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens visszavonásáig.

 

BETEGELÉGEDETTSÉG MÉRÉSÉRE HASZNÁLT-KÉRDŐÍVBEN FELTŰNTETETT- ADATOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Minőségbiztosítás.
Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása.
Érintettek kategóriái: Páciensek.
Kezelt személyesadatok: Név, telefonszám (akár anonim, azonosításra alkalmatlan módon).
Adatfeldolgozó: Frida Med Kft.
Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens visszavonásáig.

 

HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

 

Ezen adatok kezelése akkor történik, amikor Ön hozzájárul a hírlevelek küldéséhez. Hírleveleink küldésével a Frida Med Klinika marketingcélú megkereséseivel szeretné Önt tájékoztatni Egészségügyi Szolgáltatásunkban elérhető új kezelésekről, esetlegesen kihirdetett aktuális akciókról.
A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Meglévő és leendő Pácienseink marketing célú tájékoztatása.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Érintettek kategóriái: a Hírlevelére feliratkozó érdeklődők.
Kezelt személyesadatok: Név, e-mail cím, megjelölt betegségkategória.
Adatfeldolgozó: Frida Med Kft.
Adatkezelés tervezett időtartama: Az Érintett által történő visszavonásig, leíratkozásig.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen!

 

KAMERÁS MEGFIGYELÉSSEL KELETKEZETT ADATOK KEZELÉSE.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Frida Med Klinika táblával jelzett területein és helyiségeiben elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést és tárolást is lehetővé tesz. A kamerás megfigyelő – és rögzítőrendszer működtetése az Adatkezelő és Pácienseinek jogos érdekének védelme. Kamerát alkalmazunk a bejáratnál, mely csak élőképet mutat az érkezés és távozás követésére, a recepciónál a pénzforgalom biztonsága miatt. A váró és folyosó azon részén, ahol a recepcióról nem belátható terek helyezkednek el a kamera csak élőképet mutat, de rögzítést nem végez. A Kamerákra vonatkozó szabályozásunkat Kamera Szabályzatunk részletesen is rögzíti.
A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pácienseink és a Frida Med Klinika  biztonsága, vagyonvédelme.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdekünk.
Érintettek kategóriái: Minden a Frida Med Klinika területére belépő Érintett (természetes személy), akik a kihelyezett tájékoztatást (piktogram) követően a szolgáltatás területére belépnek (ráutaló magatartásukkal elfogadják a tájékoztatást)
Adatkezelés tervezett időtartama: Maximum 10 nap (amennyiben esemény nem történik), de az Érintett által történő törlésig, tiltakozásig

 

ONLINE KONZULTÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

 

Ezen adatok kezelése akkor történik, amikor Ön online konzultációs szolgáltatásunkat igénybe veszi.
A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Egészségügyi ellátás.
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség.
Érintettek kategóriái: Azon Páciensek, akik előfizetnek a szolgáltatásra.
Kezelt személyesadatok: Azonosításhoz és az ellátáshoz kötődő adatok.
Adatfeldolgozó: IT PRO Kft (Healzz2), ZOOM, SKYPE online platform az esemény meghívó generálásának erejéig.
Adatkezelés tervezett időtartama: Az Érintett egészségügyi dokumentációjához csatoltan, 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyesadatok kezeléséről és védelméről rendelkező jogszabály és a 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló szabályozásban és a 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről meghatározott időtartamig.

 

A PÁCIENS JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA

 

Tájékoztatás és személyesadatokhoz hozzáférés

 

Ön, mint Páciens kérheti, hogy a Frida Med Klinika  tájékoztassa, kezeli-e a személyes adatát, és ha      igen, akkor az általunk kezelt személyes adatokhoz biztosítsunk az Ön számára hozzáférést.Személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan bármikor írásban fordulhat hozzánk. A Frida Med Klinika címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve emailben a – küldött is kérhet tájékoztatást. A levélben küldött tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Páciens egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött tájékoztatás kérést a Frida Med Klinika csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Páciens regisztrált e-mail címéről küldik. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a tájékoztatás megadása előtt a Frida Med Klinika adatvédelmi tisztviselője a Pácienst más módon is beazonosítsa.
A tájékoztatás kérése kiterjedhet, a Páciensről az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait.
Helyesbítéshez való jog

 

Ön kérheti a Frida Med Klinika től, hogy az általunk kezelt pontatlan személyes adatait helyesbítsük. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is

 

Törléshez való jog

A Páciens kérheti a Frida Med Klinika  által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható ha a személyes adatok kezelésére jogszabály kötelez, tehát, amennyiben Ön a IV. Pontban feltüntetett „Adatkezeléseink felsorolása és célja” fejezetben található egyes adatkezeléseknél, az adatkezelés jogalapja résznél a „jogi kötelezettség jogalapja” megjelölést látja, azon adatok törlését nem áll módunkban megtenni, mert az adatok tárolását jogszabály írja elő a Frida Med Klinika számára. Ilyen adatok különösen az egészségügyi ellátással és számlázással összefüggő adatkezelések. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően, annak teljesítése esetén azonban felhívjuk figyelmét, hogy a korábbi (már törölt) adatok nem állíthatók helyre!

 

Az adatkezelés korlátozásához való jogÖn, mint szolgáltatásunkat igénybe vevő Páciens kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Frida Med Klinika korlátozza, akkor, ha Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Frida Med Klinika korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön, mint Páciens ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Frida Med Klinika korlátozza, ha az adatkezelés célja ugyan már megvalósult, de Ön igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Az adathordozhatósághoz való jog
A Páciens kérheti, hogy a Frida Med Klinika a Páciens által rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja vagy azokat egy másik Adatkezelő részére továbbítsa. Ez nem vonatkozik az egészségügyi adatokra.

A tiltakozáshoz való jog
Páciens tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik.

 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

 

Amennyiben a Frida Med Klinikához kérelem érkezik be, úgy a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatjuk Önt a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.
Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról írásban értesítjük Önt a meghosszabbítás megfelelő indokolásával együtt.
Az első tájékoztatást ingyenesen biztosítjuk, kivéve, ha: a Páciens ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást, intézkedést; a kérelem egyértelműen megalapozatlan; a kérelem túlzó.
Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért adminisztrációs díjat számolhat fel, melyről előre tájékoztatjuk a kérelmezőt.
A Frida Med Klinika  a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha: az Érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást Szolgáltatásunknak; A Frida Med Klinika  nem ismeri az Érintett elektronikus elérhetőségét.

 

ADATBIZTONSÁG

 

A Frida Med Klinika által kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén és a telephelyein őrzi.

Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldásokat alkalmazunk. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Egészségügyi Szolgáltatásunkban végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke.

A Frida Med Klinika mindent  megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a szolgáltatást igénybe vevő Páciensek adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek,

 

A Frida Med Klinika adatbázisában tárolt érintetti adatokhoz kizárólag a Frida Med Klinika  erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá a hozzáférési szintek kialakított mértékéig.

Biztosítjuk, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzuk azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére a Frida Med Klinika minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.

Szolgáltatásunk informatikai rendszerét tűzfallal védi a jogosulatlan hozzáférés ellen.

Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett Adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Egészségügyi Szolgáltatásunk, mint Adatkezelő és az Adatfeldolgozóink is szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaznak. Adatfeldolgozóink ezekről a védelmi eljárásokról nyilatkozatban vagy megállapodásban biztosítják Szolgáltatásunkat.

Az adatok tárolására használt eszközök jelszóval védettek, Szolgáltatásunkban meghatározott módon a hozzáférési szint szigorúan szabályozott.

A papír alapon tárolt dokumentumok esetében olyan zárt tárolást alkalmazunk, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést. A papír alapon tárolt dokumentumok hozzáférését a Frida Med Klinika jogosultsági szintek beépítésével szabályozza.

A Frida Med Klinika felé interneten keresztül –bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor Egészségügyi Szolgáltatásunk mindent megtesz, ami a technika mindenkori állása szerint, észszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

 

PANASZOK KEZELÉSE

 

Adatvédelmi vonatkozású kérelmét, tiltakozását, panaszát az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit az Frida Med Klinika  kezeli.

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét Szolgáltatásunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1)391-1400 E-mail: 

Amennyiben a Frida Med Klinika  hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat. Kizárólag olyan adatokat adunk át, amelyek feltétlenül szükségesek és megfelelő jogalapú a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

IX.          ADATVÉDELMI INCIDENS

 

Amennyiben adatvédelmi incidens történik a Frida Med Klinika  indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes Felügyeleti Hatóságnak azt, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Ha az adatvédelmi incidens vélhetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságaira nézve, a Frida Med Klinika  indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt – az Érintettet (Pácienst)- az adatvédelmi incidensről és megteszi a belső szabályzatban meghatározottak szerinti intézkedéseit.

X.            IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
2000. évi C. Törvény a számvitelről
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről

XI.          TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAI

 

A Frida Med Klinika fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt!

 

A Tájékoztató hatályba lépésének napja: 2020. július 1.

 

Dr Chadaide Zoltán Ügyvezető – Adatvédelmi Tisztviselő

Frida Med Klinika | Szeged